قوانین و مقررات

تعهدات متقاضی

1-متقاضی متعهد می گردد مبلغ قرارداد را برطبق موارد ذکر شده در رسید مالی ضمیمه این قرارداد بدون تاخیر بطور کامل پرداخت نماید.

2-در صورت برگشت چک در قرارداد هایی که به صورت چک های مدت ار تنظیم می شود موسسه در قبال ارائه خدمات در طی سال هیچ گونه مسولیتی ندارد.

3-در صورتی که متقاضی اقساط خودرا پرداخت ننماید آموزشگاه تمام مبلغ ضمانت را وضول کرده و ما به تفاوت آن به داوطلب مسترد میگردد.

شرایط فسخ قرارداد

از آنجاییکه هدف از عقد این قرارداد کسب نتایج مثبت در آزمون سراسری می باشد شرایط فسخ قرارداد فقط به صورت ذیل انجام میگیرد:

1-اگر داوطلب بعد از حضور در جلسه اول و پس از پرداخت شهریه به هر دلیلی اعلام انصراف نماید.انصراف وی پذیرفته و کل شهریه بدون کسر وجه عودت داده می شود.

بعد از حظور در جلسه ی دوم و بعد از آن داوطلب به هر دلیلی اعلام انصراف نماید، با انصراف وی موافقت نخواهد شد و تمام هزینه به طور کامل دریافت می گردد.

به درخواست های سفاهی و یا تلفنی داوطلب جهت فسخ قرارداد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

با توجه به شرایط موجود کلاس ها ممکن است به صورت آنلاین –آفلاین و حضوری برگزار گردد و شهریه برمبنای همین نرخ محاسبه گردیده است.